Най-важните въпроси при продажба на недвижим имот

 
Продажбата на недвижим имот не е лека задача, особено в условията на настоящия пазар на недвижимост. В последните години станахме свидетели на изключително динамичен пазар, като доминиращи бяха ту продавачите, ту купувачите. В крайна сметка пазарът на недвижими имоти не прави изключение от правилата, по които функционират другите пазари на стоки и услуги. Търсенето и предлагането на конкретен имот определят неговата цена и реализация. Реалистичният подход при избора на стратегия е от ключово значение за реализацията на пазара на имоти. И ако част от продавачите имат възможността да изчакат с продажбата и да коригират подхода си, то за друга част продажбата е належаща и намирането на правилен подход от самото начало на процеса е без алтернатива.
 
Ето и нашите съвети за действия при продажба:
 
Поставете реална пазарна цена на имота си 
 
Голяма част от продавачите обявяват завишена начална цена с идеята да я намалят при необходимост или в процеса на преговори. Грешката е сериозна поради факта, че завишената цена не може да доведе до реален интерес към имота. Завишената цена демотивира потенциалния клиент дори да разгледа офертата за недвижим имот. Логично няма как да се осъществи контакт, който да доведе до сключване на сделка. Грешки от този тип вредят особено много на продавачите на имоти, които търсят бърза реализация.
Необосновано завишената цена води след себе си и други негативни ефекти. Имотът се застоява на пазара. Това предизвиква растящо недоверие към предложението, а неизбежното коригиране на цената впоследствие само подсилва усещането.
Определянето на твърде висока цена е резултат от много фактори, но обикновено е свързано с неправилна ориентация на продавача за пазарните реалности – липса на актуална информация, свръх предпазливост, слухове или нереални очаквания за поскъпване на имоти и други.
Завишаването на пазарната цена често произхожда от неправилно  калкулирани в цената подобрения, приращения, мебелировка или оборудване. За продавача тези подобрения носят полза, но за купувача те може да се окажат не само безполезни, а да станат повод за допълнителни разходи с цел преустройство.
 
 
Потърсете професионално съдействие от брокер 
 
Оценката на недвижим имот основно се извършва по три метода:
 
Разходен – оценката става на база на всички разходи, нужни за придобиване на имота – цена на имота, адвокатски хонорар, нотариални такси и пр.
 
Приходен – оценката при този подход се основава на потенциала на имота да генерира приходи в бъдеще. На базата на това се определя и настоящата стойност на имота.
 
Пазарен – основен метод на определяне на цената на недвижим имот. В този случай определянето на стойността на имота е предшествано от анализ на пазара за предходен период. Отчитат се и специфичните особености на имота.
 
Брокерът е активен участник на пазара на недвижими имоти, постоянно разполага и борави с актуална информация. Това го прави и незаменим съветник по отношение на пазарната цена на имота.
Освен правилната оценка на недвижимия имот, брокерът се нагърбва с един доста трудоемък процес, който е съществена част от продажбата, а именно: провеждане на огледи с потенциални купувачи, както и реклама на недвижимия имот в публичното пространство. И двете изискват правилен подход, познания, опит и немалко време.
 
Продавачът трябва да е готов да отговори адекватно и да бъде гъвкав в процеса на продажба. 
 
В процеса на продажба на имот никой не може да подбере клиентите си. За оглед на имота идват хора с различни нагласи, очаквания, мнения и разбирания. Единственото общо помежду им е нагласата да похарчат определено количество пари за покупка на даден тип имот. И докато за продавача имотът е ценна вещ, а нерядко има и сантиментална стойност, то за купувача подобна емоция е ирелевантна. Нужна е чисто психологическа нагласа за възможни негативни мнения, възражения, както и различия в личния вкус и предпочитания. Възможно е много хора да видят имота, преди да се осъществи сделка.
Гъвкавостта е почти винаги от полза при провеждането на преговори за цената и при обсъждане на условията по осъществяване на самата сделка. Необходими са разумни компромиси в полза на двете страни и в интерес на самата сделка. 
 
Подгответе добре имота си за огледи
 
Жилището трябва винаги да е в подобаващо състояние за оглед. Доста често собствениците не обръщат внимание на безпорядъка по време на снимки или оглед на имота. Това никога не води до положителни резултати. Снимките на недвижимия имот винаги трябва да са с добро качество, подредени и информативни. Липсата на порядък създава чувство на неудобство у потенциалния купувач, в резултат той почти винаги бърза да напусне обекта и не вижда най-важното или нужното, за да вземе решение за покупка.
 
Продажба на имот в неподходящ сезон или време
 
Целта при продажбата е имотът да излезе на пазара в правилното време, на правилната цена, и да се реализира. Доста често имотът е с изгодна цена, но за него няма търсене поради факта, че се продава в момент, когато няма конкретен интерес към съответния тип имоти. Това води дo застой на предложението на пазара, а впоследствие усилва недоверието от страна на купувачите.
 
Непрозрачност и скрити условия
 
Част от продавачите умишлено прикриват проблеми, свързани както със самия имот така и с неговата документация. Тези проблеми почти винаги биват разобличени от опитния брокер, а да не пропускаме и факта, че купувачите в по-голямата си част са добре информирани. В интернет пространството лесно биха могли да бъдат намерени материали по темата. С други думи, вече всеки е донякъде подготвен за съвкупността от обстоятелства, върху които трябва да съсредоточи вниманието си по време на оглед. Наличието на скрити проблеми води до недоверие, негативна репутация, а в крайна сметка опорочава и самата сделка. 
До такива проблеми може да се стигне и при наличие на скрити документални „дефекти” на имота.
 
Можем да заключим, че продажбата е комплексен процес. Правилният подход към него е гаранция за липса на проблеми, както и за добър финансов и времеви резултат.